nhà kính công ty nghiên cứ

Mô hình nhà kính dành cho các công ty nghiên cứu

Mô hình nhà kính dành cho các công ty nghiên cứu

Trước nhu cầu về nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại các trung tâm nghiên cứu ứng dung khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chúng tôi sẵn sàng phối hợp trong việc thiết