kinh nghiệm làm nhà kính

Mô hình Nhà kính Mái vòm lệch hở cố định 2 bên

Mô hình Nhà kính Mái vòm lệch hở cố định 2 bên

Đặc điểm thiết kế này có khả năng  kết nối liên hoàn với các dạng nhà kính khác. Tạo thành một hế thống liên hoàn với mọi qui mô, diện tích trồng trọt rộng lớn. - Mô hình Nhà kính